top of page

 נשימת האוג'אי
נשימת האוג'אי זוהי שיטת נשימה מיוחדת הנוצרת כתוצאה מהפקת צליל או רחש
רך בעת מעבר האוויר דרך החלק האחורי של הקנה כאשר שואפים ונושפים דרך האף עם פה סגור. ההתכווננות של האוויר בשאיפה היא כלפי מעלה והנשיפה כלפי מטה. 
הכוונה היא ליצור קצב אחיד ורציף של הכנסה והוצאת אוויר במהלך התרגול.
הצליל הקל שנוצר משמש אותנו ככלי להישאר בריכוז ובנוכחות במהלך התרגול. 

bottom of page