top of page

ויניאסה – "חתונתן של הנשימה עם התנועה" 


הויניאסה הינו המעבר המיוחד מתנוחה לתנוחה דרך זרימה מתמדת. משמעות הויניאסה היא גם התיאום שמצריך כל תנוחה בין התנועה לנשימה, זהו ביטוי נוסף של החיבור בין העולם החיצוני, מה שנראה מבחוץ (התנוחה) עם העולם הפנימי (הנשימה). 

bottom of page